PIE Rapporten

Branche-onderzoeken Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam 'Druk op de ketel'. Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was.
Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.

PIE initieerde o.a. ''Het jaar  van het industrieel erfgoed'' in 1996.
Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet. 

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het 'Industrieel Erfgoed' van Nederland. De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

Welke branches gedefiniëerd werden is te lezen in de Lijst van Branches.

Ook is er op basis van twee proefstudies een Handboek Branche Onderzoeker opgesteld. De Branchestudies zijn hieronder te raadplegen en/of te downloaden voor eigen gebruik. Let op dat het flinke bestanden zijn.

Copyright van de artikelen en illustraties behoort bij de rechthebbenden. De hoofdauteur wordt in de tabel hieronder genoemd. Zie voor een compleet overzicht van betrokkennen het Overzicht branche studies PIE. Alle stukken van de Stichting Projectbureau Industrieel Erfgoed en direct geleerde stichtingen zijn overgegaan naar de Stichting Federatie Industrieel Erfgoed Nederland.

Downloads