Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland

 

Opgericht 17 juni 1999 te Zwolle. Initiatiefnemers: drs. Hildebrand P.G. de Boer (oud-cultureel ambtenaar prov. Noord-Holland en oud-projectleider PIE), Marcel Overbeek (FIEN  en Bond Heemschut Overijssel), Rob Lureman (Bond Heemschut Gelderland). 

 OVERZICHT ACTIVITEITEN:

18 juni 1999 Winterswijk: Eerste actie: aanvraag rijkskeur inzake voormalige Tricotfabriek (i.s.m. Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk). Adviseur: Erfgoedvereniging Heemschut (na 2 eerdere afwijzingen). Voeren diverse procedures, aanwijzing tot rijksmonument op 11 febr. 2000. Duimen dikke ordners vol media-aandacht.

05 dec. 2000 Kootwijk/Apeldoorn: requesten aan minister en gemeente Apeldoorn inzake sloopplannen KPN Telecom voor rijksmonument Radio Kootwijk. Samen met andere monumentenorganisaties (o.a. Heemschut). Reddingsoperatie in 2004 definitief geslaagd door steun EU, VROM, LNV, provincie Gelderland en gemeente Apeldoorn.

10 sept. 2001 Beneden Leeuwen (gem. West Maas en Waal): Aanvraag rijksbescherming Pakhuiscomplex De Klef aan Waalbandijk. Aanwijzing in maart 2007.

25 mei 2001 Winterswijk: Aanvraag rijksbescherming voormalig silocomplex a/d Landbouwstraat (samen met Vereniging Het Museum en Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk). Adhesie Heemschut en Stichting Staring Instituut. Aanwijzing tot rijksmonument in 2002, voeren diverse procedures na bezwaar eigenaar landbouwcoöperatie ABCTA, afvoering rijkslijst in 2003 na gegrondverklaring bezwaar ABCTA door Raad van State. Reden: deel complex haalde zwaarwegende 50 jaar termijn niet. Silocomplex inmiddels gesloopt.

06 dec. 2001 Winterswijk: Aanvraag rijksbescherming voor de fabrikantenvilla  Tricot Jan (samen met Vereniging Het Museum, Ver. Monumentenbelangen Winterswijk en Heemschut als adviseur). Voeren diverse procedures, aanwijzing tot rijksmonument in 2005.

12 juli 2002 Ede: Aanvraag rijksbescherming diverse objecten op ENKA-complex te Ede (samen met Heemschut). Aanwijzing, behoudens het via convenant te beschermen en her te bestemmen carré, in 2004.

08 nov. 2002 IJzendoorn: Adhesiebetuiging rechtbank Arnhem protest en schorsingsverzoek sloop Vlamoven te IJzendoorn. Actie samen met Heemschut. 

03 aug. 2002 Apeldoorn: Indienen bezwaarschrift tegen door Nuon aangevraagde sloopvergunning 50 KV- en 10 KV-station aan de Oude Beekbergerweg, Talingweg en

Wormenseweg. Gelijktijdige aanvraag rijksbescherming. Adhesie: Heemschut, Cuypersgenootschap en Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM). Positief advies: gemeente Apeldoorn en Raad voor Cultuur. Voeren diverse procedures tegen ministeriële afwijzing (met BOEI, FIEN en Heemschut in adviesrol). Definitieve afwijzing rijksstatus op

2 mei 2007. Aanvraag gemeentelijke bescherming per 30 juni 2007. Bescherming verleend. Gebouwen, met zinvolle herbestemming, luisterrijk gerestaureerd. 

12 mei 2003 Ede: Bezwaar tegen sloopvergunning gemeente Ede voor maalderijcomplex Telefoonweg (rond rijksbeschermde molen Concordia). Gelijktijdige aanvraag rijksbescherming maalderijcomplex. Aanwijzing rijksstatus in 2006 voor grootste deel, rest complex wordt gemeentelijk monument. Restauratie afgerond, herstel situatie anno 1937, zinvolle herbestemmingen.     

02 juli 2004 Wageningen: Zienswijze en bedenkingen, tevens bezwaren, tegen voorgenomen sloop voormalige exportmouterij aan de Churchillweg. Afstemming op lokale acties. Belangrijkste deel complex blijft behouden. Wordt  dankzij BOEI ingepast in woningbouwplannen. Begin restauratie oktober 2011.  

10 sept. 2007 Wehl (gem. Doetinchem): Aanvraag gemeentelijke monumenten-bescherming graansilo en loodsen te Wehl (aan spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk). Aanwijzing in 2009. Opknapbeurt o.l.v. BOEI  gestart in oktober 2011, herbestemming nog onduidelijk.

25 sept. 2007/sept. 2008 Zwolle/Doetinchem: Aanvraag provinciale en andere subsidies standaardwerk ‘Twee eeuwen Gelderse bakstenen’ van dr. Ben Janssen (†2011). Subsidies verleend. Deelname (op verzoek provincie) aan leescommissie manuscript.  

Juni 2008: Ede: Actie met Heemschut en BOEI tegen sloopdreiging ENKA-carré. Veel media-aandacht.

21 nov. 2008 Panoven Ooy/Oud-Zevenaar: Verzorging presentatie boek ‘Twee eeuwen Gelderse bakstenen’ (elfde uitgave in reeks Historische Publicaties Gelderland) o.l.v. SIEGF-bestuurslid Rob Lureman. Aanbieding eerste exemplaar aan Gelders CdK Clemens Cornielje.

19 febr. 2009 Spijk: Bezwaar tegen afgifte sloopvergunning schoorsteen v.m. steenfabriek Lobith II (voorheen Terwindt & Arntz Lobith) aan de Spijksedijk te Spijk (gem.Rijnwaarden). Samen met Heemschut. Verzoek tot plaatsing op gemeentelijke  monumentenlijst.

26 maart 2009 Doesburg: Verzoek aan gem. Doesburg tot behoud kraan, rolbaan, vultrechters en v.m. GTW-loods bij herontwikkeling havengebied. Samen met Heemschut. Gemeente belooft inspanningsverplichting. Eerste helft 2010 regelmatig contact met gemeentelijk projectleider. In 2012 prov. subsidie-toezegging  (2,3 miljoen) voor o.a. Havenplan.

Okt./nov. 2010 Groesbeek: onderzoek cultuurhistorische waarden ZOMA/Groesbeek. Aanvraag voor rijksbescherming, samen met Heemschut en FIEN, in studie genomen.

18 okt. 2011 e.v., Beltrum: Bezwaar tegen afgifte sloopvergunning v.m. Zuivelfabriek Beltrum door gemeente Berkelland. Samen met Heemschut. Verzoek om vergunning in te trekken. Doel: boeken tijdwinst voor gedegen onderzoek naar behoud en hergebruik. Inspraak in diverse commissies (o.a. Erfgoedcommissie). Veel media-aandacht. Acties beëindigd in febr. 2012  wegens gebrek aan draagvlak onder locale bevolking. Advies en bijstand toegezegd aan Stichting Oud-Beltrum, die zich sterk maakt voor behoud fabrieksschoorsteen. Vergeefs, in mei 2012 komt voor zowel fabriek als schoorsteen het einde.

22 dec. 2011, Groesbeek: aanvraag rijksbescherming ZOMA, samen met Erfgoedvereniging Heemschut, adhesie FIEN (per 10 jan. 2012) en Cuypersgenootschap (per 28 maart 2012). Voorbescherming per 10 jan. 2012 verleend. Aanvulling gegevens (o.a. bouwtekeningen en historisch overzicht) in jan 2012.

Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland - Flevoland (kortweg: SIEGF) is aangesloten bij de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN). Er is sprake van intensieve samenwerking met Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

 

-------------------------------------------------------------

Bestuur in oprichtingsjaar 1999: Marcel Overbeek (voorzitter), Elly van Deursen (secretaris), Wim Scholtz (penningmeester).  

 

Bestuur anno 2020: Marcel Overbeek (voorzitter), Jan Reijnen (penningmeester), Rob Lureman (secretaris en technisch adviseur).

-------------------------------------------------------------

Contact: 

m.overbeek@compaqnet.nl

 

Bank: ING te Zwolle, rek.nr. 66.67.31.608