NGS - Nederlandse Gemalenstichting

 

 

Secretaris
ir. C.H.B.M. Ceelaert
Sportlaan 63, 5242 GP Rosmalen
06-54637019 / 073-5220792 
secretaris@gemalen.nl

Voorzitter
Patrick Poelmann

Penningmeester
A. Spijksma
Tulipastrjitte 42, 9051 NG Stiens
auke@aspijksma.nl

2e penningmeester
J. Reijnen
Meerstraat 2, 6655 AS Puiflijk
jhreijnen@scarlet.nl

Bestuurslid
J.E.F. Landman
Wilde Zwaam 77, 3752 KC Bunschoten
jef.landman@hetnet.nl

Vice-voorzitter
ir. D. Vergunst
Buntlaan 70, 3971 JB Driebergen
d.vergunst@zonnet.nl

Adviseur
drs. P. Nijhof
Albatroslaan 233, 8241 CP Lelystad
p.nijhof@cultureelerfgoed.nl

Adviseur
ing. C.D. van Rijn
Lt. Gen. Foulkeslaan 2, 2111 WH Aerdenhout
d.van.rijn@hetnet.nl

Adviseur
J. van Raaij
Postbus 133, 7400 AC Deventer
jaap.vanraaij@tauw.nl

Adviseur
ir. C.J.M. Tak
Zocherweg 2a, 2613 ZV Delft
info@takarchi.nl

www.gemalen.nl 
www.gemaal.nl 

 

 

 

De NGS is een overkoepelende stichting voor 40 organisaties. 
Zij is steun en toeverlaat voor de historische stoom- en dieselgemalen in Nederland. 

Inhoud wordt gegeven aan de volgende doelstellingen:

  • het inventariseren, documenteren en selecteren van buiten gebruik gestelde bemalingsinrichtingen,
  • het landelijk coördineren van activiteiten voor behoud en beheer van waardevolle stoom-, diesel- en electrogemalen
  • het kweken van draagvlak voor behoud
  • het bevorderen van onderlinge samenwerking
  • het opleiden van vrijwilligers voor bediening en onderhoud
  • fondsenwerving

De activiteiten van de NGS vinden plaats op  basis van de in de oprichtingsakte vastgestelde en in 1999 gewijzigde statuten  en een huishoudelijk reglement.

Het dagelijks bestuur bestaat  uit zeven bestuursleden, waarbij de volgende  taakverdeling overeengekomen is:

  • voorzitter: heeft de algehele leiding  inclusief externe representatie
  • secretaris: verzorgt de schriftelijke  voorbereiding en afhandeling van stukken, zowel intern als extern
  • penningmeester: verantwoordelijk voor  het beheer van inkomsten en uitgaven

De andere D.B. leden zijn algemeen inzetbaar,  maar hebben als specifieke taak het contact houden met de diverse aangesloten  stichtingen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een vijftal  adviseurs die over een breed terrein, zowel beleidsmatig als technisch inhoudelijk,  het bestuur deskundig bijstaan en adviseren. Alle werkzaamheden van bestuur en adviseurs  vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis. Het dagelijks bestuur vergadert circa zes  maal per jaar. Een maal per jaar (najaar) vind t een deelnemers  bijeenkomst/algemene vergadering plaats, hierbij zijn in principe alle  aangesloten stichtingen, donateurs en sponsoren welkom. Door het op regelmatige tijden uitgeven van  een zogenoemde nieuwsbrief (circa acht maal per jaar) en nieuwsflitsen worden  de deelnemers, donateurs en sponsors op de hoogte gehouden van relevante feiten en gebeurtenissen.