CG - Cuypersgenootschap

Contact

Secretariaat :

Alferbos 246
2715 TN Zoetermeer
 

Bestuur

Prof. Dr. V.V.Stissi (voorzitter)
L.W.Dubbelaar (secretaris)
drs. J.G/W.R. Dekkers (penningmeester)
dhr. M.M.G.M. Richter

secretaris@cuypersgenootschap.nl
www.cuypersgenootschap.nl

Doelstelling

De waardering van cultuurgoed uit de tijd vóór de negentiende eeuw is in het algemeen systematisch hoger dan die van objecten uit de negentiende en twintigste eeuw. De laatste jaren is hierin een gunstige ontwikkeling te bespeuren, maar niet zelden kost het veel moeite om waardevolle stadsgezichten, bouwwerken en ander cultuurgoed tegen aantasting te beschermen, omdat niet iedereen reeds tot het inzicht is gekomen dat voortbrengselen uit de negentiende en twintigste eeuw een minstens even grote cultuurhistorische waarde kunnen vertegenwoordigen als oudere objecten.

Een onderwerp waarvoor wij nadrukkelijk aandacht vragen, is de bescherming van bouwkunst uit de periode van de Wederopbouw. Omdat deze objecten vaak jonger dan vijftig jaar zijn, komen zij niet in aanmerking voor bescherming door het Rijk. Juist omdat deze bouwkunst zo jong is, doet zich hetzelfde verschijnsel voor als enige tijd geleden bij de bouwkunst uit de negentiende eeuw: men gaat er vaak als vanzelfsprekend vanuit dat dergelijke bouwkunst geen waarde kan hebben. Vóór men het beseft, wordt Nederland beroofd van waardevolle voorbeelden van wat óók een belangrijk element in onze cultuurgeschiedenis is.

Werkwijze

Het Cuypersgenootschap ontwikkelt initiatieven, stimuleert lokale acties en probeert eigenaren en overheden te bewegen zorgvuldiger met het recente erfgoed om te gaan. Het heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van vele tientallen gebouwen en complexen in geheel Nederland, vaak met positief resultaat. Hierbij bewandelen we zowel de weg van het overleg en het zoeken van publiciteit, als de juridische weg. Op juridisch gebied hebben wij inmiddels een aanzienlijke kennis opgebouwd.

Daarnaast organiseren we excursies en symposia en geven we eenmaal per jaar het tijdschrift De Sluitsteen uit met wetenschappelijke bijdragen over ons interessegebied en publiceren we viermaal per jaar nieuws in het Cuypersbulletin.

Het genootschap beweegt zich niet in de eerste plaats op het gebied van het industrieel erfgoed. Dat wij aangesloten zijn bij FIEN, is vanwege de ‘IMP', een afkorting die staat voor de Initiatiefgroep Monumentale Postkantoren, die feitelijk niet meer actief is. Niettemin blijven wij graag geassocieerd met de FIEN. 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Cuypersgenootschap kost ƒ 45 per kalenderjaar; buitenlandse leden betalen ƒ 55 (Europa) of ƒ 65 (daarbuiten). Wordt u lid, dan ontvangt u het laatstverschenen jaarboek De Sluitsteen als welkomstgeschenk. Losse nummers van De Sluitsteen of van het Cuypersbulletin kunt u bestellen bij de penningmeester.