FIEN Industrieel Erfgoed Prijs

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) is de overkoepeling van vrijwilligersorganisaties die zich sterk maken voor het behoud en het draagvlak van industrieel erfgoed.  We zien steeds meer particuliere initiatieven die zich  over kleinschalig industrieel erfgoed ontfermen.  Als organisatie van vrijwilligers heeft FIEN grote waardering voor dergelijke initiatieven. Die willen we tot uiting brengen door middel van een aanmoedigingsprijs, om deze initiatieven een publieke pluim te geven en zo de waardering en erkenning te vergroten.

Voor de FIEN Erfgoedprijs dient een initiatief aan drie voorwaarden te voldoen:

het project is tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 succesvol afgerond, in de zin dat sprake is van behoud en herbestemming/gebruik van een object;
het project kent een of meerdere particuliere initiatiefnemers die zelf het risico hebben gedragen voor de verwerving, instandhouding en ontwikkeling van het object; professionele ontwikkelaars en overheidsinstanties komen dus niet aanmerking voor de prijs;
het gaat om industrieel erfgoed in brede zin: een voormalige fabriek of werkplaats, een machine, werktuig, infrastructureel object of voertuig, waarvan de cultuurhistorische waarde goed kan worden aangegeven.

Aanmeldingen voor de prijs kunnen doorgegeven worden aan secretaris@industrieel-erfgoed.nl . Men kan een eigen project of dat van een ander  aanmelden. In de aanmelding dient een omschrijving te staan van het project en van de redenen waarom  dit project voor de prijs in aanmerking komt. De termijn van aanmelding voor de deze eerste prijsuitreiking sluit op 31 augustus 2020.

 

REGLEMENT  FIEN INDUSTRIEEL ERFGOED PRIJS

1. De doelstelling is het stimuleren van particuliere initiatieven tot behoud en herbestemming van (materieel) industrieel erfgoed in Nederland. Het kan daarbij gaan om gebouwen, met inbegrip van waardevol interieur en de omringende structuren, roerend en mobiel erfgoed, en infrastructurele objecten die kenmerkend zijn voor de industriële maatschappij. Voorwaarde is steeds dat deze voldoende cultuurhistorische waarde hebben om pogingen tot behoud en herbestemming te rechtvaardigen.

2. Een voorstel tot nominatie kan uitgaan van individuen en organisaties, mét een bijbehorende en bondige schriftelijke motivatie van de indiener. De nominatie moet beantwoorden aan de door de jury bij zijn oproep gestelde voorwaarden. De indiener kan degene zijn die het object heeft behouden, maar ook een andere partij. Na het sluiten van de in de oproep vermelde termijn kiest de jury de drie beste voordrachten; die worden daarvan in kennis gesteld en bezocht, waarbij betrokkenen nadere toelichting kunnen geven.

3. Bij de genomineerden kan het gaan om betrokken burgers, eigenaars en ondernemers. Deze groepen hebben een verschillend belang bij behoud van een gebouw met cultuurhistorische betekenis. Een burger zal vooral handelen uit bezorgdheid voor het verlies van cultureel erfgoed; een eigenaar wil het object zelf bewonen of gebruiken; een ondernemer zal vooral uit zijn op rendabele exploitatie.  Dat lijkt een reeks van afnemende ideële betrokkenheid, maar het gedragen risico neemt juist weer per groep toe. De jury maakt daaromtrent een afweging.

4. Voor de frequentie is gekozen voor eens per twee jaar. Ook kan per ronde een bepaalde, van tevoren vastgestelde categorie erfgoed of (groepen) particulieren in aanmerking komen. Dan kan ook de periode waarin die initiatieven moeten zijn gerealiseerd wat langer zijn dan twee jaar. Het bestuur van FIEN  bepaalt de categorie (zie onder 1.) en de looptijd voor de uit te reiken prijs.

5. Een onafhankelijke jury van minimaal drie personen beslist over de nominaties en de toekenning van de prijs. Deze beslissingen zijn niet herroepbaar. De jury wordt voor elke ronde opnieuw ingesteld door het bestuur van FIEN. De jury voert de benodigde administratieve taken zoveel mogelijk zelf uit, maar kan hierbij om hulp vragen aan het bestuur van FIEN.

6.  De prijs zal vooralsnog vooral een symbolische en publicitaire waarde hebben voor de genomineerden. De prijsuitreiking moet een vast evenement worden, omgeven met de nodige publiciteit, ook in de sociale media. Deze vindt bij voorkeur plaats in een object dat een duidelijke relatie heeft met de categorie die dan ‘aan de beurt’ is.