FIEN-studiemiddag Broedplaatsen en Industrieel Erfgoed;een gouden combinatie?

Studiemiddag op vrijdag 27 september, georganiseerd door de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) in samenwerking met Dutch Creative Residency Network (DCRN) en Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)

Veel starters in de creatieve sector die  op zoek zijn naar geschikte werkruimte komen uit bij leegstaande bedrijfsgebouwen. Ze worden aangetrokken door de nog lage huren, de mogelijkheden die de lege ruimtes bieden, de robuuste uitstraling en de contacten met gelijkgezinden. Door deze keuze krijgen die gebouwen een nieuwe bestemming, waardoor ze minder snel gesloopt worden. In het verleden hebben krakers veel monumentale panden van de sloop gered, en ook nu kraken verboden is, spelen deze starters in de transitiefase naar een nieuwe bestemming een belangrijke rol bij het behoud van vrijgekomen bedrijfsgebouwen. Daarbij blijkt het een voordeel als deze door hun geschiedenis en uitstraling de status van industrieel erfgoed kunnen krijgen. FIEN verwelkomt deze ontwikkeling ten zeerste: deze geeft nieuw leven aan bedrijfsgebouwen, en betrekt nieuwe groepen bij haar streven naar behoud en herwaardering van industrieel erfgoed.

Maar van een leien dakje gaat dit vaak niet. De starters die een plan ontwikkelen voor een lege (fabrieks)ruimte zijn doorgaans niet kapitaalkrachtig, en dus afhankelijk van hun overtuigingskracht, de kwaliteit van hun plannen voor een nieuwe bestemming en van de goodwill van gemeente en projectontwikkelaars. FIEN wil door deze studiemiddag onderzoeken welke factoren bijdragen aan het succes van deze initiatieven. Daarom heeft ze vertegenwoordigers uitgenodigd van projecten die niet geslaagd zijn (WAR in Amersfoort), dreigen te mislukken (Vasim in Nijmegen) of juist wel gelukt zijn (Maakhaven in Den Haag). Omdat de rol van de gemeente daarbij cruciaal is gebleken, zal ook iemand van de Haagse Stadspartij uitleggen, waarom deze positief staat tegenover de broedplaatsen en een erfpachtconstructie heeft ontwikkeld die mogelijk ook een oplossing zou zijn voor andere projecten. Daarbij zal ook gekeken worden naar de vraag in hoeverre de crisis in het vastgoed een rol heeft gespeeld en wat de invloed zou kunnen zijn van de huidige hausse.

De studiemiddag wordt gehouden op vrijdagmiddag 27 september in Maakhaven in Den Haag; inloop vanaf 13.30 uur, start programma 14 uur.  De ingang is aan de achterkant van het gebouw, 1e Lulofsdwarsstraat 60, de voorzijde aan de Neherkade wordt gemarkeerd door een hijskraan. Deelname aan de middag, inclusief koffie/thee bij ontvangst en een drankje/hapje na afloop, bedraagt €10, over te maken op  NL62RABO0142672068 tnv penningmeester FIEN, Nijmegen, ovv 27/09.